Skript för att migrera Nessus rapporter

0 kommentarer
Jag hade behov av att migrera en massa gamla scan rapporter från ett system till ett annat. Som jag helt föraktar återkommande manuellt arbete jag skrev några Perl-skript för att lösa problemet för mig.

exportReports.pl

use strict;
use warnings;
use Net::Nessus::XMLRPC;

# Settings
my $nessus_url = "https://127.0.0.1:8834";
my $nessus_user = "username";
my $nessus_pass = "password";
my $base_dir    = "C:\\Temp\\Nessus";
# Variables
my $xmlReport;
my $n = Net::Nessus::XMLRPC->new( $nessus_url, $nessus_user, $nessus_pass );
die "Cannot login to: " . $n->nurl . "\n" unless ( $n->logged_in );
print "Logged in\n";
my @reports = $n->report_list_uids();
for my $report (@reports) {
    for my $reportUID ( @{$report} ) {
        print "Report " . $reportUID . ": Downloading...";
        $xmlReport = $n->report_file_download($reportUID);
        print " Saving...";
        open( FH, ">" . $base_dir . "\\" . $reportUID . ".xml" );
        print FH $xmlReport;
        close(FH);
        print " Done!\n";
    }
}
$n->logout();
print "Export completed!";importReports.pl

use Net::Nessus::XMLRPC;

# Settings
my $nessus_url  = "https://127.0.0.1:8834";
my $nessus_user = "username";
my $nessus_pass = "password";
my $base_dir    = "C:\\Temp\\Nessus";
# Variables
my $xmlReport;
my $n = Net::Nessus::XMLRPC->new( $nessus_url, $nessus_user, $nessus_pass );
die "Cannot login to: " . $n->nurl . "\n" unless ( $n->logged_in );
print "Logged in\n";
print "Reading dir...";
opendir( DIR, $base_dir . "\\." );
@reports = grep( /\.xml$/, readdir(DIR) );
closedir(DIR);
print " Done!\n";
foreach $report (@reports) {
    print "Uploading report " . $report . "...";
    #$n->report_import_file ( $base_dir . "\\" . $report ); # Didn't work for me
    print " Reading...";
    {
        local $/ = undef;
        open FILE, $base_dir . "\\" . $report or die "Couldn't open file: $!";
        binmode FILE;
        $xmlReport = <FILE>;
        close FILE;
    }
    print " Uploading...";
    my $filename = $n->upload( $report, $xmlReport );
    print " Importing...";
    $n->report_import($filename);
    print " Done!\n";
}
$n->logout();
print "Done importing reports!" 


Om du fått nytta av skripten eller har förslag hur man gör det bättre lämna gärna en kommentar. Tack!

/Michael Boman